100%

Uptime Network

Trang chủ > Hướng dẫn > Kiến thức IT > Hướng dẫn reset pass mysql windows và Linux


Hướng dẫn reset pass mysql windows và Linux
Tổng Hợp Cách Reset Pass Mysql ! (window và linux)

MySQL trên Windows
1.Dừng dịch vụ MySQL
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\>net stop mysql
2.Đăng nhập vào MySQL server mà không cần mật khẩu
Mở CMD và chạy lệnh 2 lệnh này:
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\>mysqld.exe -u root --skip-grant-tables
Mở thêm cửa sổ CMD mới rồi chạy dòng lệnh dưới nhé:
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\>mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14 to server version: 5.0.24a-community-nt
Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the buffer.
mysql>use mysql;
Database changed
3.Thay đổi mật khẩu root tại đây:
Chạy câu lệnh SQL này
mysql>update user set Password=PASSWORD(‘mật khẩu mới’) WHERE User=’root’;
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Rows matched: 3 Changed: 3 Warnings: 0
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql>exit
Bye
4.Hủy bỏ tiến trình mysqld-nt.exe và khởi động lại dịc vụ MySQL là xong.
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\>taskkill /PID 1234
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\>net start mysql

MySQL trên Unix
Trường hợp cài = source:
Làm tương tự như trên windows
1.Dừng dịch vụ MySQL
Chạy lệnh này
#service mysql stop
2.Đăng nhập vào MySQL server mà không cần mật khẩu
Nếu sử dụng RedHat, CentOS(Ubutun—>safe_mysqld –skip-grant-tables –skip-networking) thì chạy lệnh này:
# /mysqld_safe –skip-grant-tables –skip-networking
3.Thay đổi mật khẩu root tại đây:
#/usr/bin/mysql -u root
#mysql>use mysql;
#mysql>update user set Password=PASSWORD(‘mật khẩu mới’) WHERE User=’root’;FLUSH PRIVILEGES;
#/usr/bin/killall -9 mysqld
#service mysql start
Trường hợp cài đặt bằng gói RPM:
1.Dừng dịc vụ MySQL
# /etc/init.d/mysqld stop
2.Đăng nhập vào MySQL server mà không cần mật khẩu
Nếu sử dụng RedHat, CentOS(Ubutun—>safe_mysqld –skip-grant-tables –skip-networking) thì chạy lệnh này:
# /mysqld_safe –skip-grant-tables –skip-networking
3.Thay đổi mật khẩu root tại đây:
# mysqladmin -u root flush-privileges password “mật khẩu mới”
Hủy tiến trình mysql_safe
#kill ‘cat /var/run/mysqld/mysqld.pid’
#/etc/init.d/mysqld start
Thử sử dụng mật khẩu mới xem thế nào
#mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2 to server version: 4.0.20-standard
Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the buffer.
mysql>
Vậy là ok .Cảm nhận?

Ghi nhớ Ghi nhớ    In In

Xem thêm
Xóa Queue Mail trên kloxo (Số lượt xem: 2692)

Ngôn ngữ:
TƯ VẤN KINH DOANH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
HỖ TRỢ 24/7
  • Hotline: 0129 2826262
  • Kỹ thuật: support@hostingvn.vn
  • Kinh doanh: kinhdoanh@hostingvn.vn