100%

Uptime Network

Trang chủ > Hướng dẫn > Kiến thức IT > Xóa Queue Mail trên kloxo


Xóa Queue Mail trên kloxo
Xóa Queue Mail trên kloxo

 

Đăng nhập SSH vào server 

 

 gõ lệnh sau: 

/var/qmail/bin/qmail-qstat

 

- Tạm dừng mailserver

 

qmailctl stop

- Xóa email trong danh sách không gửi được: 

 

find /var/qmail/queue/mess -type f -exec rm {} \;
find /var/qmail/queue/info -type f -exec rm {} \;
find /var/qmail/queue/local -type f -exec rm {} \;
find /var/qmail/queue/intd -type f -exec rm {} \;
find /var/qmail/queue/todo -type f -exec rm {} \;
find /var/qmail/queue/remote -type f -exec rm {} \;

               

 

- Khởi động lại mailserver: 

 

qmailctl startCảm nhận?

Ghi nhớ Ghi nhớ    In In

Xem thêm
Lệnh wget với username & passwd ftp (Số lượt xem: 2159)

Ngôn ngữ:
TƯ VẤN KINH DOANH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
HỖ TRỢ 24/7
  • Hotline: 0129 2826262
  • Kỹ thuật: support@hostingvn.vn
  • Kinh doanh: kinhdoanh@hostingvn.vn